Regulamin Rekrutacji do Przedszkola

Regulamin rekrutacji
do Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem


Podstawa prawna:
1.Art. 131, art. 153,154 ust. 2, art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016- Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59)
2.Art. 204 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2017r. poz. 60)
3.Na podstawie Zarządzenia nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe,


4. Statut Publicznego Przedszkolu im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem.

Rozdział I
Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

1 Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)składanie wniosków, w tym deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w
roku szkolnym 2018/2019,
2)określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,
3)składanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola” z odpowiednimi załącznikami,
4)ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
5)podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych,
6)podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci
do przedszkola
7)zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług.

2.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając rekrutację w następujących formach:
1)na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
2)na stronie internetowej przedszkola.

3.Informacja o rekrutacji zawiera harmonogram naboru dzieci do przedszkola.
4.,,Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.

Rozdział II
Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

1.Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.

§ 3
1.Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkolu im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem odbywa się raz do roku. W roku szkolnym 2018/2019r ekrutacja odbywa się w okresie od 12.03.2018 r. do 15.06.2017r.,
2.Dziecko przed pójściem do szkoły jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
3.Do Publicznego Przedszkolu im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem przyjmowane
są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Skępe.
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
5.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w który dziecko kończy 8 lat.
6.W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.
7.Rodzice dzieci, już uczęszczających do przedszkola składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem (01-09 marca 2018)
8.Złożenie podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) „wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z odpowiednimi załącznikami jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki przez przedszkole
i zobowiązanie się do ich przestrzegania.
9.Potwierdzeniem uczęszczania dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy. Umowy zawierane są z dyrektorem przedszkola. Nie podpisanie umowy jest równoznaczne
z rezygnacją z przedszkola.
10.Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż
do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
11.Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
12.O przyjęciu dziecka do Publicznego Przedszkolu im. Ewy Szelburg Zarembiny
w Skępem decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola,
w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych oraz według kryterium i ustalonych punktów. Komisja, uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie
oraz Statucie przedszkola przyjmuje dzieci – w miarę istniejących miejsc.


Rozdział III
Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

§ 4

1.Do Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Skępe.

I etap

1)wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje
i więcej dzieci) ( 2 pkt )
2)niepełnosprawność kandydata ( 2 pkt )
3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata ( 2 pkt )
4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata ( 2 pkt )
5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ( 2 pkt )
6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) ( 2 pkt )
7)objęcie kandydata pieczą zastępczą ( 2 pkt )

II etap.

Lp. Kryteria dodatkowe Liczba punktów
1. Dzieci, które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 10
2. Dzieci, których oboje rodzice pracują 8
3. Dzieci, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w ww. przedszkolu. 7
4. Dzieci, których jedno z rodziców pracuje. 5
5 Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola 2
6 Dziecko, którego rodzice zadeklarowali pobyt w tym przedszkolu
na 8 i więcej godzin bez względu na wiek
8 godz. 1
9 godz. 2


Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 35 pkt.2. Jeżeli po przeprowadzeniu powyższej procedury rekrutacyjnej gmina będzie dysponowała wolnymi miejscami w danym przedszkolu, możliwe będzie przyjęcie kandydatów zamieszkałych poza jej obszarem (po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez organ prowadzący).


Rozdział V
Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 5

1.Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem i wyznacza jej przewodniczącego.
2.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
1) 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej przedszkola,

3.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.
4.W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych wniosków z odpowiednimi załącznikami w celu zapewnienia miejsc w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 4 „I etap”.
5.W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 4 „II etap”.
6.W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna
na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy głosowanie
nie przyniesie rozstrzygnięcia - decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
7.Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.
8.Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje
do publicznej wiadomości :
1)listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych,
2)ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
9.Listy o których mowa w §5 pkt. 8 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz liczbę punktów, która uprawniała
do przyjęcia.
10.Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w §5 pkt. 9 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Rozdział VI
Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej
oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

§ 6

1.Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:
1)pobranie od dyrektora przedszkola wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi Załącznikami,
2)organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.
3) Prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:
a)wyznaczenie protokolanta,
b)zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych,
c)zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola,
d)zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola,
e)kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka
do przedszkola złożonego przez rodziców,
f)nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji
przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji,protokołowania
posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzenia list dzieci przyjętych i
nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej.
2.Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym,
2) weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów ustawowych
oraz wynikających z kryteriów dodatkowych,
3) określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów,
4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
5)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci
przyjętych i nieprzyjętych.
3.Do zadań dyrektora przedszkola należy:
1) wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji,
2) udostępnienie regulaminu rekrutacji,
3) wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji,
4) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców,
5) wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków o
przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi
przez rodziców,
6) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.


Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§ 7
1. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25.
2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia
4. Traci moc uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 06.04.2009r. w sprawie Regulaminu Rekrutacji przyjęcia dzieci do Przedszkola Publicznego im. Ewy Szelburg-Zarembiny
w Skępem

Przedszkolowo.pl logo